OVK

Obligatorisk Ventilations Kontroll

Funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt
◊ Plan- och bygglagen (2010:900) och
◊ Plan- och byggförordningen (2011:383).

Ytterligare dokumentation finns i
◊ Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 2011:16, OVK 1
som har anpassats till den nya PBL och PBF och kommer att gälla från 2 maj 2011.

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK.
Kontrollen utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen.
Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda huruvida ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes.
Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet.
Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet under en av funktionskontrollanten utsatt tid. Om detta inte görs kan kommunens byggnadsnämnd utdömma ett vite.