OVK och radon

Obligatorisk Ventilations Kontroll
Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

OVK för flerbostadshus med S-ventilation ska genomföras vart 6:e år enligt Boverkets hemsida.
OVK 2008 certifikat
Läs mer →

Radon
Vår radonkälla är den blåbetong fastigheten är byggd med.
Radonhalten sänks i detta fall enklast genom ventilering.
Läs mer →

Bostadsrättsföreningen genomför radonmätning i 20-30% av lägenheterna vart 10e  år.
Radonmätningarna
◊ 1998 (41 lgh)
Mätningen 1998 visade att en lägenhet på Tornslingan 7A hade en radonhalt över gränsvärdet 200 Bq/m³.
Till följd av detta försågs alla lägenheter med friskluftsventiler i sovrummen.
Lägenheterna med högst mätvärden fick dessutom fönsterventiler monterade.
◊ 2008 (22 lgh)
Mätningen 2008 visade halter väl under gränsvärdet.
◊ 2019
Mätningen 2019 visade halter väl under gränsvärdet.
Underlag finns hos styrelsen.