Besittningsskydd

Besittningsskydd, vad innebär det?
En bostadshyresgäst har i regel besittningsskydd, dvs rätt till förlängning av sitt hyresavtal när uthyraren begär att han ska flytta. Är uthyraren och hyresgästen därvid inte ense om att hyresavtalet skall upphöra , avgörs tvisten av hyresnämnden. Till dess tvisten avgjorts har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. Hyresgästen kan också begära uppskov med avflyttning. Reglerna om besittningsskydd kan således leda till att återtagandet av lägenheten fördröjs.

En hyresgäst som har avstått från besittningsskyddet kan inte hos hyresnämnden få förlängning av hyresavtalet eller uppskov med avflyttningen.

När brukar en överenskommelse om avstående från besittningsskydd upprättas?
Oftast är det fråga om situationer där någon önskar hyra ut sin lägenhet tillfälligt i avvaktan på att något skall inträffa, t.ex. att uthyraren efter studier eller arbete på annan ort åter skall bosätta sig i lägenheten, att bostadsrätten skall säljas och köparen ska flytta in i lägenheten eller att huset skall rivas eller byggas om. Gemensamt för dessa situationer är att uthyraren vill vara säker på att få tillbaka lägenheten utan att hyresgästen skall kunna fördröja återtagande.

Vad krävs för att en sådan överenskommelse skall vara giltig?
En överenskommelse om avstående från besittningsskydd skall vara skriftlig och får inte tas in i själva hyresavtalet.
Överenskommelsen skall godkännas av hyresnämnden.  

Tidsbegränsning av överenskommelse om avstående från besittningsskydd
För att hyresnämnden skall godkänna en överenskommelse om avstående från besittningsskydd krävs normalt att den har begränsats till att gälla i högst tre år. Hyresnämndens formulär har utformats i enlighet härmed. Parterna kan även komma överens om att överenskommelsen skall gälla längre eller kortare tid. Om det är fråga om en längre tid än tre år måste den längre tiden motiveras särskilt.

Att överenskommelsen om avstående från besittningsskydd gäller endast för en begränsad tid, t.ex. tre år, innebär inte att hyresavtalet  automatiskt upphör att gälla när den särskilda överenskommelsen löper ut. Om hyresavtalet inte sägs upp löper det vidare, varvid hyresgästen erhåller det besittningsskydd som lagen ger honom.