När Du ska reparera

Reparera gärna – men följ våra regler!
Vi har full förståelse för att folk behöver reparera och bygga om sina lägenheter.
Om de boende ska stå ut med det oljud och andra besvär som de utsätts för när någon i huset reparerar måste du som reparerar ta hänsyn till dina grannar och hålla dig till de regler som gäller i föreningen.

Ändring av bostadsrättslagen från 2023
Tillstånd vid ombyggnation i bostadsrättslägenhet
Redan idag krävs godkännande av föreningens styrelse för vissa åtgärder i lägenheten. Dessa krav förtydligas och utökas från och med årsskiftet. Även konsekvensen skärps om bostadsrättshavaren utför tillståndspliktiga åtgärder trots avslag från styrelsen eller utan att fråga om lov.
Sedan tidigare krävs styrelsens godkännande för ingrepp i bärande konstruktion och ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Även annan väsentlig förändring av lägenheten kräver godkännande.
Från och med årsskiftet krävs godkännande även för installation av ledningarna i förra stycket. Även installation eller ändring av ventilation, eldstad, rökkanal eller annan påverkan på brandskyddet blir nu tillståndspliktig.
För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas. Denna punkt gäller främst lägenheter i hus med förvanskningsförbud enligt Plan- och bygglagen.
Fram tills nu har bostadsrättsföreningen kunnat skriva in i stadgarna att de åtgärder lagen uppger som tillståndspliktiga, till exempel ingrepp i bärande konstruktion, får göras av medlem utan att först inhämta godkännande. Den möjligheten tas bort. Skulle en sådan skrivning finnas kvar i stadgarna blir den ogiltig. Styrelsen bör alltså ändra i stadgarna om ni har godkänt att några av de specifika åtgärderna som listas ovan får vidtas av bostadsrättsinnehavare utan att inhämta styrelsens godkännande.
Se uppdaterad version av: Fastighetsägarnas Mönsterstadgar för Bostadsrättsföreningar.
Precis som tidigare får styrelsen vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Med den nya lagändringen får den bostadsrättshavare som är missnöjd med styrelsens beslut begära att hyresnämnden prövar frågan.
Om bostadsrättsinnehavare efter årsskiftet utför en olovlig åtgärd kan det leda till att bostadsrätten förverkas. Bostadsrätten ska dock inte förverkas i ringa fall, eller om bostadsrättshavaren vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får det beviljat av hyresnämnden. Det är därför av vikt att styrelsen upplyser medlemmarna om de nya lagreglerna.
Notera även att förverkande kräver rättelseanmaning inom två månader från det att föreningen får vetskap om åtgärden

Stäm av Dina renoverings-/byggplaner
med föreningen genom ett besök på expeditionen helgfria måndagar kl. 18-19. Expeditionen har öppet en gång i månaden. Se anslag på expeditionsdörren eller på startsidan.

Kontrollera dem du tänker anlita
Kontrollera grundligt den firma eller person som du tänker anlita!
Till syvende och sist är det alltid medlemmens ansvar att renoveringar utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Respektera de tider som gäller!
Reparationer och ombyggnader får endast utföras kl. 7-19 på vardagar och
kl. 9-16 helger och helgdagar.

Informera grannarna om dina byggplaner
Det gör du enkelt med en lapp på anslagstavlan i porten.
Tala helst om hur länge du tror arbetet ska pågå.

Kör iväg med byggmaterialet!
Entréer, trapphus eller grovsophus är inte någon förvaringsplats för gammalt byggmaterial, inte ens tillfälligt.
Byggmaterial/-avfall lämnar du närmast på återvinningscentralen Storvretsvägen, se också SRV återvinningscentraler

Städa efter dig!
Dina grannar ska inte behöva kliva omkring bland byggmaterial eller i byggdamm.
Om det skulle vara så att du smutsat ner i samband med transporter in i eller ut ur lägenheten, se till att du städar entré och/eller trapphus omedelbart.

Ansvaret är ditt
Oavsett om det är du själv som reparerar eller om du använder hantverkare så är ansvaret ditt. Du måste alltså informera de hantverkare du anlitar om vilka regler som gäller för vår förening och kontrollera att de följer dessa. Man måste anlita behöriga entreprenörer för arbeten rörande VVS, el och snickeri.