Vad är en bostadsrätt?

Vad innebär bostadsrätt?
En bostadsrätt är formellt en evig nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Vad man förvärvat är dels nyttjanderätten till en lägenhet, som i och för sig är vittgående, dels en andelsrätt i föreningen. Men lägenheten ägs formellt av bostadsrättsföreningen. En bostadsrättshavare är medlem i en förening som äger huset eller husen. Som medlem i en bostadsrättsförening har man tillsammans med övriga medlemmar beslutanderätten över verksamheten. Bostadsrätten representerar också ett förmögenhetsvärde för bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren betalar en årsavgift till föreningen, som delas upp i månadsavgifter. Årsavgiftens storlek beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har av föreningens totala kostnader.

Vem har underhållsansvar för vad?
Grundprincipen i bostadsrätt är att bostadsrättshavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av huset/husen. Föreningens ansvar för huset eller husen omfattar såväl det yttre som det inre underhållet av fastigheten.
Bostadsrättshavarens underhållsansvar innebär att man ansvarar för i princip allt som finns i lägenheten. Tapeter, golv köksinredningar, spis, diskmaskin mm i köket, toalettstolen, tvättfatet, badkaret, mm i badrummet är exempel på sådant som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsansvar.
Gemensamt för såväl bostadsrättsföreningen som bostadsrättshavaren gäller ”att man måste se om sitt hus i tid”, dvs. att man sparar till sitt kommande underhåll. Förr eller senare måste man göra något åt slitaget i fastigheten / lägenheten och för att inte bli ställd vid akuta situationer gäller det att man har en slant undanlagd.

Vad beslutar styrelsen om?
Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgiftens storlek. Den fastställer också hyrorna för garage, parkeringsplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Enligt stadgarna ska avgifterna tillsammans med övriga intäkter ge täckning för föreningens kostnader. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi. Styrelsens protokoll är inte offentliga, i första hand beroende på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen. Föreningens revisorer har rätt att få del av protokollen för granskning.

Vad beslutar stämman om?
Medlemmarna kallas årligen till föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. I princip har stämman rätt att fatta beslut i alla frågor och ge styrelsen instruktioner. Stämman har beslutanderätt bl.a. avseende tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändringar av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen genom att besluta om ansvarsfrihet eller, om förvaltningen inte kan godkännas, avsätter styrelsen

Nyttjanderätten kan förverkas
Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att din nyttjanderätt förverkas. Exempelvis

  • Om månadsavgiften inte betalas i tid till föreningen
  • Om bostaden upplåts i andra hand utan tillstånd
  • Om innehavaren i bostaden hyser någon eller något på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem
  • Om bostadsrätten vanvårdas
  • Om föreningen efter beslut kräver tillträde till lägenheten och vägras utan anledning
  • Om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt


Försäkring
Föreningen har försäkrat fastigheten, vilket innebär att denna försäkring täcker skador som uppkommer på huset genom exempelvis brand och vatten. Däremot täcker inte försäkringen skador på de boendes egendom i lägenheten eller i förrådet. Därför är det viktigt att du själv i eget intresse försäkrar lösöret och det som du har underhållsansvaret för. Föreningen har från och med 2013-01-01 kompletterat sin fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter, vilket innebär att medlemmar inte behöver teckna detta som tillval till hemförsäkringen.

Din egen bostad
Det är du som förvaltar den egna lägenheten, därför har du rätt att utforma den efter egen smak. Du kan exempelvis byta köksskåp, sätta in persienner eller lägga in heltäckningsmattor utan särkilt tillstånd.
Du kan däremot inte förändra i bostaden i sådan utsträckning att det kan skada husets stabilitet eller påverka grannarna. Större förändringar, som exempelvis att ta bort en vägg eller ta upp nya dörrar kräver styrelsens godkännande.
Ta kontakt med styrelsen innan du vidtar åtgärder