Så här skriver du en motion till föreningsstämman.

Senast 28/2-2023 ska motionerna vara styrelsen tillhanda för att vi ska kunna behandla dessa till årsstämman.
En motion bör beröra övergripande frågor och intresse för hela föreningen. Detaljfrågor som inte är motionsärende kan medlemmen ta upp med styrelsen när som helst under året. Det som skiljer en motion från allmänna synpunkter är framförallt att en motion ska innehålla ett konkret förslag.

Så här skriver du en motion: 

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet.
  • Oberservera att om du vill ta upp fler ämnen ska du skriva en motion för varje ämne.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta och argumentera för ett sådant beslut.
  • Skriv under med ditt namn.
  • Skicka eller lämna personligen in din moton till styrelsen.